skip to Main Content

Hvem kan søge legatet?

Legatet uddeles efter ansøgning til mænd og kvinder, fortrinsvis yngre personer i de under A, B og C nævnte tilfælde:

  • A) Der agter at uddanne sig til en livsstilling ved handel, håndværk, industri eller videnskab
  • B) Der ønsker at etablere selvstændig forretning eller virksomhed
  • C) Der uforskyldt er kommet i en akut økonomisk trangssituation

Ved bedømmelsen af ansøgernes trang tages hensyn til ansøgernes muligheder for at opnå støtte fra statens uddannelsesstøtte og lignende offentlig hjælp. Ansøgere, der ikke er fyldt 18 år, kan kun undtagelsesvis komme i betragtning.

Studielegat nævnt under A) kan højst uddeles til samme legatnyder i tre år i træk. Enhver, som søger fornyelse af dette legat, må kunne dokumentere, at uddannelsen er passet omhyggeligt og med rimeligt resultat i den tid, hvori den pågældende har oppebåret legatbeløb.

Studielegatet kan ikke uddeles til hjælp til opnåelse af studentereksamen eller til anden rent forberedende eksamen.

Send din ansøgning her

Legatets størrelse
Legatbeløb uddeles i portioner á p.t. 10.000 kr.

Back To Top